Rady rodičům 

Jak na první začátky v miniškolce ?

Každé dítě se přizpůsobuje jinak novému prostředí a kolektivu, proto doporučujeme:

 • ve 2 letech už může dítě zvládnou občasné 3 - 4 hodinové odloučení
 • dítě si bude zvykat lépe, když nastoupí s kamarádem/ kamarádkou
 • nikdy neodcházejte tajně, tím že se rodič loučí a zase se vrací, získává dítě důvěru v to, že ho neopustí
 • neprodlužujte loučení, rychle odejděte
 • nestůjte za plotem nebo oknem, kde by Vás dítě mohlo vidět
 • pokud má Vaše dítě nějaké zdravotní omezení nebo jiné specifické potřeby, docházka, pleny aj., prosím předem informujte ředitelku zařízení.

Učení na nočník bez stresů. Jak na to?

Kdy je dítě dost velké, abychom ho začali učit na nočník?

 • ve věku mězi 1,5 - 2 lety, pokud je dítě zdravé
 • ve chvíli, kdy se množství plen ustálilo a dítě zvládne mít suchou plenu i déle než dvě hodiny
 • když si dítě uvědomuje tělesné pocity spojené s vylučováním

Ideální doba na odnaučení chození na nočník je léto a vaše dovolená. Teplé počasí vybízí k běhání 'jen tak' a dovolená vám zase umožňuje se na proces plenkového odvykání soustředit. Začněte s odstraňování plenek přes den a až poté, co si dítě vylučování plně uvědomí, vrhněte se do odvykání nočního.

Výměna plenky za méně kvalitní pomůže.  Rychle se nasáknou a dítěti se tak mezi nožičkami najednou objeví velká nepohodlná mokrá koule. V tu chvíli mu vysvětlete, že je už opravdu na plenku velké, proto ho tak tíží a je třeba už čurat do nočníku. Většina dětí mokrou zátěž ráda odhodí.

Zajistěte, aby dítě více pilo, jedlo polévky apod. Jde o to, aby hodně močilo, a vy tak měli co nejvíce možností k trénování. Večer ale samozřejmě zmírněte a větší pití podávejte naposledy dvě hodiny před spaním.

Učení hrou platí i u chození na nočník. Panenky, medvídci a další hračkoví mazlíčci mohou také chodit na nočník. Dítěti se bude hra určitě líbit a rychle pochopí, co po něm chcete. Můžete mu také sami hlásit, když půjdete na záchod. Některé děti budou chtít být 'dospělé' a budou se dožadovat chození na velký záchod. Můžete mu dát stoličku k záchodu a dětské prkénko, některé se spokojí s nočníčkem na 'dospěláckém' záchodě.

Chválit, chválit, chválit, všichni chceme být pochváleni, a pro děti to platí dvojnásob. Každý úspěch náležitě oslavujte třeba jim jen zatleskejte se slovy výborně, děti to miluji a dítě se tak budete motivovat.

Vývoj řeči v závislosti na věku a jak na ně?

Kolem druhého roku si dítě dále rozvíjí slovní zásobu. Začíná tvořit jednoduché věty. Jeho nejčastější otázka zní: "Co je to?" Stává se, že používá podstatná jména v prvním pádě a slovesa v infinitivu. Je nutné, aby rodič nesprávné tvary ihned opravoval, aby nemohlo dojít k jejich chybné fixaci.

Pro věk tří let je charakteristický prudký rozvoj řeči. Otázka "proč?" se stává nejčastějším projevem dítěte v průběhu dne. Díky tomu si dále rozšiřuje slovní zásobu. Začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, vyjadřuje bez problémů své myšlenky, je schopné si pamatovat první rýmy a učí se vést dialog. Většina dětí již souvisle mluví. Často se v tomto věku vyskytují špatně vyslovované hlásky, především sykavky, L, R a Ř.

Čtyřleté dítko má slovní zásobu kolem dvou tisíc slov. Dochází ke zpřesnění významu jeho slovní zásoby i ke zlepšení gramatické stavby vět. Umí recitovat básničky, převyprávět pohádku či popsat situaci, která se stala. Mělo by již správně používat měkčené hlásky Ď, Ť, Ň.

Mezi čtvrtým a pátým rokem je nejdůležitější činností dítěte hra. Kreslí si, rozeznává barvy. Při hovoru používá gramaticky správně rozvité věty, dovede vyprávět vlastní zážitky.

Šestileté dítě rozumí i složitým dějům, má velkou slovní zásobu a gramaticky zvládá jednoduchá souvětí. Je schopné se samo dobře vyjadřovat a zároveň chápe slovní projev druhého člověka. Začíná rozlišovat konkrétní a abstraktní pojmy. V tomto období by mělo správně vyslovovat jednotlivé hlásky mluvené řeči. Výslovnost se stále časem zdokonaluje. Jakmile umí správně vyslovovat změkčené hlásky, mělo by se zdokonalit ve vyslovování sykavek a hlásky L. Nejpozději se učí hlásky R a Ř.

Před nástupem do školy už by měla být výslovnost korektní a zcela v pořádku. Vždy mějme na paměti, že vývoj řeči probíhá u každého dítěte jinak. Neexistuje šablona, podle které bychom se mohli řídit. Nerovnoměrný vývoj řeči může nastat také u sourozenců, kteří jsou vychováváni ve stejných podmínkách. Kolem sedmého roku se výslovnost hlásek v mozkových centrech řeči fixuje a lze říci, že dále se vyvíjí spíše obsah mluveného projevu v závislosti na rozumových schopnostech a učení.

Porucha a vada jsou různé věci

Porucha řeči je většinou pouze přechodným problémem. Odborníka vyhledáme, když je dítěti kolem čtyř let. Do začátku školní docházky pak bývá tento problém obvykle vyřešen.

Mluvíme-li o vadě řeči, jedná se většinou o problém dlouhodobý, který souvisí s vývojovými problémy dítěte, jež jsou dány geneticky a podobně. V tomto případě odborníka navštívíme ve velmi raném věku a péče může poté probíhat mnoho let.

Mějte u své ratolesti tedy vždy oči na stopkách. První impulz, kdy se zjistí, že něco není v pořádku, může vyjít od členů nejbližší rodiny, ale také třeba od pediatra nebo učitelek v mateřské škole. Včasná diagnostika a následná péče či léčba má samozřejmě vždy lepší šanci na nápravu.

Věk dítěte, kdy je třeba navštívit odborníka, není nijak ohraničen. Odvíjí se od konkrétní poruchy či vady řeči. 


PŘEDŠKOLÁK - předškolní příprava jak na to?

 • Po dobu 3-4 měsíců, krok za krokem rozvíjíme dovednosti a schopnosti nezbytné pro počáteční čtení, psaní a počítání.
 • V případě zájmu provádíme test školní připravenosti, test laterality a zkoušku rizika poruch psaní a čtení pro předškoláky.
 • Jednotlivé schopnosti cvičíme dostatečně dlouho a citlivě, aby si je dítě opravdu osvojilo.

Formou HRY se zaměříme na tyto oblasti:

 • grafomotorické dovednosti, správné držení tužky, lehké a volné psaní po celé ploše papíru bez přítlaku, správný sed a dýchání
 • oblast sluchová, poznávání hlásek, rozdíly mezi podobnými hláskami, krátké a dlouhé hlásky, sluchová krátkodobá i dlouhodobá paměť
 • oblast zraková, přesné zrakové vnímání, vnímání rozdílů na obrázcích, zraková paměť, zrcadlové rozlišování, kresba
 • pravo-levou orientaci, prostorovou orientaci, automaticky se orientuje v sešitě, na tabuli, bez dlouhého váhání
 • orientace v čase, týden, roční období
 • komunikační dovednosti, dostatečná aktivní slovní zásoba a srozumitelné vyjadřování celými větami, schopnost vyprávět krátký příběh
 • krátkodobá a dlouhodobá paměť
 • trpělivost, vytrvalost, soustředění a udržení pozornosti
 • ovládání emocí, přiměřené sebevědomí
 • schopnost přesně vnímat instrukce a rozumět jim, pracovat samostatně

Proč:

 • Učení psaní, čtení a počítání půjde svižně, kvalitně a s minimálním úsilím - více v aktualitách.
 • Domácí úkoly nebudou "boj".
 • Zbavíme Vás obav, zda Váš předškolák zvládne první třídu.
 • Posílíme odolnost předškoláka vůči školní zátěži.
 • Ukážeme Vám, jak s dítětem pracovat. Zjistíte, jak rychle se Vaše dítě učí novým věcem, jak dlouho se vydrží soustředit.
 • Předškolní učení je prevence poruch školních dovedností, tj. dyslexie, dysgrafie, dysortografie.
 • Součástí konzultací je i výchovné poradenství, tj. zvládání vzdoru, vztekání, plačtivosti, hyperaktivity, zbrklosti, posilování sebevědomí, prevence šikany, apod.
 • Zabráníte špatným návykům, zejména v oblasti grafomotorika předškoláka. Není jedno jak dítě drží tužku. Pouze dobrý úchop pera a uvolněná ruka umožní dítěti psát dostatečně rychle. Jakmile nestíhá, je to vždy na úkor gramatických chyb (projeví se v druhé polovině 2. třídy).

Prevence dětských úrazů

Všechny úrazy dětí mají své příčiny a nestávají se náhodou. Každému úrazu předchází riziková situace, kterou můžeme rozpoznat a vyhnout se jí. Úraz se tedy nemusí stát a není nevyhnutelný. Správnou a včasnou prevencí se dá všem dětským úrazům předejít.

Zajímavosti z oblasti prevence

 • Dítě může utonout i v 10 cm vody.
 • Z dětí, které zůstanou pod vodou delší dobu a ztratí při tonutí vědomí, jich umírá až 50 %.Pravděpodobnost, že dítě přežije, závisí zvláště na okolnostech v prvních deseti minutách.Bezvědomí nastává přibližně za dvě minuty, ireverzibilní poškození mozku po 4-6 minutách. Prognóza dítěte závisí na jeho stavu při příjezdu do nemocnice, intenzivní péče na ni má již jen malý dopad. Proto zůstává prevence klíčem ke snížení úmrtí a hospitalizací v důsledku tonutí.
 • Pro děti od 6 měsíců do 3 let jsou nebezpečné hračky menší než 4 cm v průměru,provazy delší než 15 cm.
 • Koncentrovaný úder do hlavy dokáže usmrtit dospělého při pádu již při rychlosti 11 km/hod.,dítě i při rychlosti nižší.
 • Čelní náraz v rychlosti 50 km/hod. do pevné překážky odpovídá pádu z výšky 4. patra domu.
 • Při střetu vozidla s cyklistou dochází nejčastěji k úderu hlavy cyklisty o kapotu vozidla, a to v rychlosti pohybující se kolem 25 km/hod.
 • Jednou ze základních příčin úmrtí a zranění cyklistů jsou poranění hlavy, která tvoří přibližně 80 % všech vážných poranění při dopravních nehodách cyklistů.
 • Cyklista nepoužívající přilbu má 6,6 krát větší možnost utrpět zranění hlavy a 8,3 krát větší možnost utrpět vážné poranění mozku.
 • Cyklistické přilby mohou snížit riziko hlavy o 85 %, úrazu mozku o 88 %.

Prevence před pády

 • hračky, židle atp. nepatří pod okno, zajistit okno tak, aby dítě nemohlo vypadnout
 • nenechávat dítě bez dozoru na balkoně a u schodů
 • volit koupi stabilní dětské židle
 • postel není trampolína, palanda není prolézačka!
 • v bačkorkách s gumovou podrážkou a ponožkách s protiskluzovou úpravou dítě neuklouzne
 • trénovat motoriku dítěte cvičením dřepů a jiných cviků
 • po dlažbě chodit opatrně, dbát, aby nebyla kluzká či mokrá, předejde se tak nekontrolovaným pádům

Prevence před popáleninami a opařeninami

 • nepít horké nápoje v přítomnosti dítěte, vždy kontrolovat teplotu nápoje před podáním dítěti
 • horké nápoje umístit do středu stolu a z dosahu dítěte, ubrusy nejlépe nepoužívat
 • vodu z kohoutků nastavit na studenou teplotu, učit dítě rozlišovat teplou a studenou vodu dle barev na vodovodní baterii
 • elektrické spotřebiče nenechávat bez dozoru a vždy z dosahu dítěte
 • hrnce na plotně umístit do zadní části plotny s rukojetí otočenou dozadu
 • žehličku nikdy nenechávat bez dozoru, dítě by se nemělo pohybovat v blízkosti žehlicího prkna

Prevence před otravou a poleptáním

 • léky, desinfekce, alkohol, saponáty, čistidla, rozpouštědla, hnojiva, chemikálie a krmení pro domácí zvířata nikdy nedávat do lahví od nápojů - držte je mimo dosah dítěte
 • kontrolovat datum spotřeby léků i potravin
 • vyvarovat se jedovatých rostlin doma i na zahradě
 • dítě bez dozoru nemá co samo dělat v dílně, sklepě ale ani doma

Prevence před dušením

 • dítěti nepatří do rukou předměty, které by mohlo vdechnout nosem nebo pusou
 • pozor na igelitové pytlíky a tašky, nepatří na hlavu!
 • důsledně vybírat hračky dle věku s označením CE, nakupovat je v ověřených obchodech, nebezpečí vdechnutí malých částí

Prevence před poraněním způsobeným ostrými předměty, nástroji či zbraněmi

 • nůžky, nože, sklo, ostré hrany, otevřené plechovky, ale i ostré rostliny pečlivě uklízet z dosahu dítěte
 • střelné zbraně lákají, netajte dítěti, že mohou i zabít, proto mu nepatří do rukou, vždy dbát na jejich správné uložení z dosahu a dohledu dítěte, náboje odkládat odděleně od zbraně

Prevence ve školce

 • učitel je autorita, musí se poslouchat, pozor však na nepřiměřenou autoritu
 • bití dítěte není výchovná metoda
 • na židli se nehoupat, nehonit se po třídě, při jídle sedět a nemluvit, nebezpečí vdechnutí jídla a riziko udušení
 • při cestě na procházku se držet ve skupině a za ruce
 • nepřeceňovat síly při hrách na prolézačkách a jiném zahradním náčiní

Prevence při sportu

 • chodit s dítětem na bezpečná hřiště, bazény, kluziště, sjezdovky a vždy ho mít pod dohledem
 • dohodnout se předem, kdo dítě sleduje, je důležitá důslednost a jasná pravidla
 • používat ochranné pomůcky např. při jízdě na kole, odrážedle, na lyžích atp.
 • posilovat psychomotorické vlastnosti dítěte, pravidelně cvičit, zařadit cviky na rovnováhu, rychlost, vytrvalost, pružnost a obratnost
 • učit dítě již v útlém věku plavat, vydechovat do vody a umět zadržet dech, ale pozor při křeči, skoku do vody a nevhodném pádu i když dítě umí plavat, se může utopit! Vždy mít dítě pod dozorem!
 • lyžovat pod vedením zkušeného lyžaře
 • kontrolovat únavu dítěte, minimalizovat vhodným oblečením podchlazení či přehřátí, pravidelně doplňovat tekutiny zvláště při vyšší fyzické námaze

Prevence v přírodě

 • ke hrám volit bezpečná, certifikovaná hřiště a pískoviště, oplocená, označená, udržovaná
 • dítě při hře bedlivě sledovat, učit ho chovat se bezpečně na hracích prvcích, pevně se držet a nepřeceňovat se, strach je moudrý rádce
 • ověřit si před hrou čistotu hřiště (výskyt zvířecích exkrementů či injekčních stříkaček - riziko nemoci či poranění)
 • při cestě lesem držet dítě v dohledu, poučit ho, že se v lese nic nejí, pokud to rodič či dospělá osoba předem neshlédne

Prevence před tonutím

 • nenechávat dítě samotné ve vaně, používat protiskluzové podložky
 • nenechávat dítě bez dozoru u bazénu a bazén zabezpečit oplocením
 • jímky, septiky, studny vždy neproniknutelně zakrýt
 • u vodních toků nenechávat nikdy dítě bez dozoru
 • nepodceňovat chladnost vody v řece, potoku, rybníku i dítě, které umí plavat, může postihnout křeč s rizikem utopení

Prevence před popálením

 • zápalky, zapalovač vůbec nepatří dítěti do ruky, ani by neměly být v dosahu
 • prskavky a zábavní pyrotechnika může být užívána jen dospělými, a to pouze v zákonem povolené bezpečnostní třídě (max. třída II.)
 • svíčku by rodiče vždy měli umístit do středu stolu z dosahu dítěte, před spánkem či opuštěním místnosti na delší čas vždy zhasnout
 • pokud rodiče kouří v místnosti, vždy na bezpečném místě, mimo postel a neusínat!
 • při požáru nikdy nejezdit výtahem, použít schody a zejména se držet dospělé osoby
 • na topení nepatří žádné předměty ani hračky, nesušit na něm ani výkresy
 • na lampičky nepatří žádné předměty, látky, hračky ani přívěšky
 • otevřený oheň venku se nepřeskakuje
 • rozdělávat oheň v lese je zakázáno, není to vhodné ani na otevřené louce se senem či na poli
 • nerozdělávat oheň za větrného počasí, ohniště vždy ohraničit - např. kruhem z kamenů
 • při bouřce na otevřeném prostranství lehnout na zem a čekat, než se přežene
 • při bouřce se nikdy neschovávat pod strom, převis, do vody (je vodivá) či k žádnému vysokému objektu

Prevence před nebezpečnými osobami a proti rizikovému chování v kolektivu

 • naslouchat problémům, které dítě tíží, může se mu dít něco, co je mu nepříjemné
 • potřebuje důvěřovat nejlépe dospělému, kterému se může svěřit - rodiče nepodceňujte své děti!
 • jindy veselé dítě je apatické, může se stát obětí šikany i v takto útlém věku s trvalými následky
 • dítě pláče, netěší se do školky? Mluvením, důvěrou a nasloucháním se může nebezpečná příčina vysvětlit dříve, než-li napáchá nenapravitelné škody v psychice dítěte

Prevence před poraněním zvířaty

 • cizí pes ani jiné zvíře se nehladí, může ošklivě pokousat
 • i vlastního psa mít vždy v dohledu při hře s dítětem, může také ublížit

Prevence v dopravě

 • dítě umí přecházet bezpečně ulici od cca 12 let
 • držet dítě za ruku při pohybu na pozemních komunikacích
 • být příkladem a správně i bezpečně přecházet, používat nadchod, podchod a přechod se semafory
 • tramvaj má před chodci přednost, chodec nemá na přechodu absolutní přednost!
 • dávat dítěti oděvy, obuv nebo tašku s reflexními prvky
 • hra nepatří na silnici ani poblíž silnice, ale na hřiště
 • ve skupině na procházce, užívat reflexní prvky, jako jsou vesty, pásky, za doprovodu dospělých vpředu a vzadu
 • dítě předškolního věku jezdí na kole jen za dohledu dospělé osoby
 • velikost a typ jízdního kola musí odpovídat věku dítěte a terénu
 • vždy používat pomůcky zejména helmu, chrániče na ruce a nohy a úzké kalhoty a vhodnou obuv

Prevence v autě

 • děti do 12 let a do 150 cm musí jezdit pouze v dětských zádržných systémech
 • autosedačka musí odpovídat váze a velikosti dítěte, bez správného použití je bezúčelná
 • dítě za jízdy zabavit a důsledně ho učit, že při jízdě se sedí v klidu

Nevíte si s něčím rady? Neváhejte se na nás obrátit.