Adaptace a vývoj dětí

Jak na první začátky v miniškolce ?

Každé dítě se přizpůsobuje jinak novému prostředí a kolektivu, proto doporučujeme:

 • ve 1,5 letech už může dítě zvládnou občasné 3 - 4 hodinové odloučení
 • dítě si bude zvykat lépe, když nastoupí s kamarádem/ kamarádkou
 • nikdy neodcházejte tajně, tím že se rodič loučí a zase se vrací, získává dítě důvěru v to, že ho neopustí
 • neprodlužujte loučení, rychle odejděte
 • nestůjte za plotem nebo oknem, kde by Vás dítě mohlo vidět
 • pokud má Vaše dítě nějaké zdravotní omezení nebo jiné specifické potřeby, docházka, pleny aj., prosím předem informujte ředitelku zařízení.

Učení na nočník bez stresů. Jak na to?

Kdy je dítě dost velké, abychom ho začali učit na nočník?

 • ve věku mězi 1,5 - 2 lety, pokud je dítě zdravé
 • ve chvíli, kdy se množství plen ustálilo a dítě zvládne mít suchou plenu i déle než dvě hodiny
 • když si dítě uvědomuje tělesné pocity spojené s vylučováním

Ideální doba na odnaučení chození na nočník je léto a vaše dovolená. Teplé počasí vybízí k běhání 'jen tak' a dovolená vám zase umožňuje se na proces plenkového odvykání soustředit. Začněte s odstraňování plenek přes den a až poté, co si dítě vylučování plně uvědomí, vrhněte se do odvykání nočního.

Výměna plenky za méně kvalitní pomůže.  Rychle se nasáknou a dítěti se tak mezi nožičkami najednou objeví velká nepohodlná mokrá koule. V tu chvíli mu vysvětlete, že je už opravdu na plenku velké, proto ho tak tíží a je třeba už čurat do nočníku. Většina dětí mokrou zátěž ráda odhodí.

Zajistěte, aby dítě více pilo, jedlo polévky apod. Jde o to, aby hodně močilo, a vy tak měli co nejvíce možností k trénování. Večer ale samozřejmě zmírněte a větší pití podávejte naposledy dvě hodiny před spaním.

Učení hrou platí i u chození na nočník. Panenky, medvídci a další hračkoví mazlíčci mohou také chodit na nočník. Dítěti se bude hra určitě líbit a rychle pochopí, co po něm chcete. Můžete mu také sami hlásit, když půjdete na záchod. Některé děti budou chtít být 'dospělé' a budou se dožadovat chození na velký záchod. Můžete mu dát stoličku k záchodu a dětské prkénko, některé se spokojí s nočníčkem na 'dospěláckém' záchodě.

Chválit, chválit, chválit, všichni chceme být pochváleni, a pro děti to platí dvojnásob. Každý úspěch náležitě oslavujte třeba jim jen zatleskejte se slovy výborně, děti to miluji a dítě se tak budete motivovat.

Vývoj řeči v závislosti na věku a jak na ně?

Kolem druhého roku si dítě dále rozvíjí slovní zásobu. Začíná tvořit jednoduché věty. Jeho nejčastější otázka zní: "Co je to?" Stává se, že používá podstatná jména v prvním pádě a slovesa v infinitivu. Je nutné, aby rodič nesprávné tvary ihned opravoval, aby nemohlo dojít k jejich chybné fixaci.

Pro věk tří let je charakteristický prudký rozvoj řeči. Otázka "proč?" se stává nejčastějším projevem dítěte v průběhu dne. Díky tomu si dále rozšiřuje slovní zásobu. Začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, vyjadřuje bez problémů své myšlenky, je schopné si pamatovat první rýmy a učí se vést dialog. Většina dětí již souvisle mluví. Často se v tomto věku vyskytují špatně vyslovované hlásky, především sykavky, L, R a Ř.

Čtyřleté dítko má slovní zásobu kolem dvou tisíc slov. Dochází ke zpřesnění významu jeho slovní zásoby i ke zlepšení gramatické stavby vět. Umí recitovat básničky, převyprávět pohádku či popsat situaci, která se stala. Mělo by již správně používat měkčené hlásky Ď, Ť, Ň.

Mezi čtvrtým a pátým rokem je nejdůležitější činností dítěte hra. Kreslí si, rozeznává barvy. Při hovoru používá gramaticky správně rozvité věty, dovede vyprávět vlastní zážitky.

Šestileté dítě rozumí i složitým dějům, má velkou slovní zásobu a gramaticky zvládá jednoduchá souvětí. Je schopné se samo dobře vyjadřovat a zároveň chápe slovní projev druhého člověka. Začíná rozlišovat konkrétní a abstraktní pojmy. V tomto období by mělo správně vyslovovat jednotlivé hlásky mluvené řeči. Výslovnost se stále časem zdokonaluje. Jakmile umí správně vyslovovat změkčené hlásky, mělo by se zdokonalit ve vyslovování sykavek a hlásky L. Nejpozději se učí hlásky R a Ř.

Před nástupem do školy už by měla být výslovnost korektní a zcela v pořádku. Vždy mějme na paměti, že vývoj řeči probíhá u každého dítěte jinak. Neexistuje šablona, podle které bychom se mohli řídit. Nerovnoměrný vývoj řeči může nastat také u sourozenců, kteří jsou vychováváni ve stejných podmínkách. Kolem sedmého roku se výslovnost hlásek v mozkových centrech řeči fixuje a lze říci, že dále se vyvíjí spíše obsah mluveného projevu v závislosti na rozumových schopnostech a učení.

Porucha a vada jsou různé věci

Porucha řeči je většinou pouze přechodným problémem. Odborníka vyhledáme, když je dítěti kolem čtyř let. Do začátku školní docházky pak bývá tento problém obvykle vyřešen.

Mluvíme-li o vadě řeči, jedná se většinou o problém dlouhodobý, který souvisí s vývojovými problémy dítěte, jež jsou dány geneticky a podobně. V tomto případě odborníka navštívíme ve velmi raném věku a péče může poté probíhat mnoho let.

Mějte u své ratolesti tedy vždy oči na stopkách. První impulz, kdy se zjistí, že něco není v pořádku, může vyjít od členů nejbližší rodiny, ale také třeba od pediatra nebo učitelek v mateřské škole. Včasná diagnostika a následná péče či léčba má samozřejmě vždy lepší šanci na nápravu.

Věk dítěte, kdy je třeba navštívit odborníka, není nijak ohraničen. Odvíjí se od konkrétní poruchy či vady řeči. 


PŘEDŠKOLÁK - předškolní příprava jak na to?

 • Po dobu 3-4 měsíců, krok za krokem rozvíjíme dovednosti a schopnosti nezbytné pro počáteční čtení, psaní a počítání.
 • V případě zájmu provádíme test školní připravenosti, test laterality a zkoušku rizika poruch psaní a čtení pro předškoláky.
 • Jednotlivé schopnosti cvičíme dostatečně dlouho a citlivě, aby si je dítě opravdu osvojilo.

Formou HRY se zaměříme na tyto oblasti:

 • grafomotorické dovednosti, správné držení tužky, lehké a volné psaní po celé ploše papíru bez přítlaku, správný sed a dýchání
 • oblast sluchová, poznávání hlásek, rozdíly mezi podobnými hláskami, krátké a dlouhé hlásky, sluchová krátkodobá i dlouhodobá paměť
 • oblast zraková, přesné zrakové vnímání, vnímání rozdílů na obrázcích, zraková paměť, zrcadlové rozlišování, kresba
 • pravo-levou orientaci, prostorovou orientaci, automaticky se orientuje v sešitě, na tabuli, bez dlouhého váhání
 • orientace v čase, týden, roční období
 • komunikační dovednosti, dostatečná aktivní slovní zásoba a srozumitelné vyjadřování celými větami, schopnost vyprávět krátký příběh
 • krátkodobá a dlouhodobá paměť
 • trpělivost, vytrvalost, soustředění a udržení pozornosti
 • ovládání emocí, přiměřené sebevědomí
 • schopnost přesně vnímat instrukce a rozumět jim, pracovat samostatně

Proč:

 • Učení psaní, čtení a počítání půjde svižně, kvalitně a s minimálním úsilím - více v aktualitách.
 • Domácí úkoly nebudou "boj".
 • Zbavíme Vás obav, zda Váš předškolák zvládne první třídu.
 • Posílíme odolnost předškoláka vůči školní zátěži.
 • Ukážeme Vám, jak s dítětem pracovat. Zjistíte, jak rychle se Vaše dítě učí novým věcem, jak dlouho se vydrží soustředit.
 • Předškolní učení je prevence poruch školních dovedností, tj. dyslexie, dysgrafie, dysortografie.
 • Součástí konzultací je i výchovné poradenství, tj. zvládání vzdoru, vztekání, plačtivosti, hyperaktivity, zbrklosti, posilování sebevědomí, prevence šikany, apod.
 • Zabráníte špatným návykům, zejména v oblasti grafomotorika předškoláka. Není jedno jak dítě drží tužku. Pouze dobrý úchop pera a uvolněná ruka umožní dítěti psát dostatečně rychle. Jakmile nestíhá, je to vždy na úkor gramatických chyb (projeví se v druhé polovině 2. třídy).

Nevíte si s něčím rady? Neváhejte se na nás obrátit.