Jak pracujeme 

V naší dětské skupině uplatňujeme alternativní metody práce s dětmi.  Alternativní vzdělávání je spojení užívané v různých významech - jeden z nejobecnějších říká, že se jedná o vzdělávání odklánějící se od hlavního proudu, někdy také nabízející dítěti různé cesty (alternativy) poznávání, či různá řešení problémů (úkolů) apod. Pojem alternativní má základ v latinském slově alter, což znamená druhý a předpokládá volbu jedné možnosti ze dvou a více eventualit.

Dítě si snadno zapamatuje:
 • 10% toho, co slyší
 • 15% toho, co vidí
 • 20% toho, co současně vidí i slyší
 • 40% toho, o čem diskutuje
 • 80% toho, co přímo zažije nebo dělá
 • 90% toho, co se pokouší naučit druhé

Pří práci s dětmi se řídíme principy Montessori pedagogiky:

"Pomoz mi, abych to dokázal sám."
Dítěti dáváme dostatečný čas a prostor pro samostatnou práci. Učitel je dítěti průvodcem, partnerem a vzorem. Neradí, nehodnotí, pomáhá dítěti až když o to dítě samo žádá.

 • Respektování senzitivních fází
  V každém období je dítě přirozeně naladěno k získávání určitých dovedností. Poznatky získané v tomto období jsou trvalé. Nevyužije-li se tato fáze, dítěti trvá naučení se dovednosti déle a s větší námahou.
 • Ruka je nástrojem mozku
  "Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mě to udělat a já pochopím". Montessori pomůcky vycházejí z principu, že práce rukou je základem pro chápání věcí a jevů, pro rozvoj myšlení i řeči.
 • Svobodná volba práce
  Dítě má možnost samo ovlivňovat co bude dělat, s kým, a jak dlouho bude pracovat. Svobodná volba jde ruku v ruce se zodpovědností a respektováním pravidel.
 • Připravené prostředí
  Je takové uspořádání třídy, pomůcek a materiálů, které podněcuje dítě k samostatné práci.
 • Polarizace pozornosti
  Je maximální koncentrace na určitou činnost nebo práci. Pokud je dítě takto zaujato, nemá být vyrušováno a má mu být poskytnut dostatek času, aby mohlo práci samo dokončit.
 • Práce s chybou
  Chyby s námi žijí a mají svůj smysl. Chyba má být dítěti ukazatelem toho, co si ještě potřebuje procvičit či zopakovat. Chybu se dítě učí chápat jako běžný, přirozený projev v procesu učení, jako užitečnou součást řešení problémů a jako zdroj nových poznatků. Montessori materiály a pomůcky jsou připraveny tak, aby si dítě mohlo vždy samo zkontrolovat správnost řešení, najít a opravit chybu.
 • Věkově smíšené skupiny
  Takové uspořádání podporuje spolupráci, vzájemnou pomoc a inspiraci, ohleduplnost, trpělivost a získávání sociálních dovedností.

 Rozlišujeme 6 nejdůležitějších senzitivních období

 od narození do šesti let.

SMYSLOVÝ VÝVOJ

od narození - 5 let

Období je charakteristické tím, že si děti tříbí své smysly - rády ochutnávají, očichávají, hladí různé povrchy, poslouchají pozorně různé zvuky a vše samozřejmě sledují. Rozvíjí si všechny své smysly a to jim pomáhá v rozvoji kreativního a abstraktního myšlení do budoucna. M. Montessori uvádí, že dobře rozvinuté smyslové schopnosti pomáhají později dospělým v jejich profesi. Např. lékař při diagnóze využívá hmat, zrak, sluch i čich.

Jak děti podpořit?

 • ochutnávejte společně různé věci,
 • umožněte jim přivonět k různým květinám, popisujte zda, jsou to vůně libé či nelibé,
 • dotýkejte se různých povrchů,
 • poslouchejte různé druhy hudby a zaměřujte se na zajímavé zvuky.

JAZYK

od narození do 6 let

Jedno z nejdelších senzitivních období. Dítě se naučí vydávat zvuky, mluvit, zajímá se o písmena. Děti udělají neuvěřitelný pokrok - dochází k obrovskému nárůstu slovní zásoby, kdy se děti neustále vyptávají otázkou proč. Zjišťují co, jak funguje kolem nich. Naučí se velmi snadno také druhý jazyk, neučí jen slova a stavbu věty, ale také akcent. V období mezi 3,5 - 4,5 let děti projevují zájem o psaní. Pro nás to může být příliš, ale dětem odpovíme na jejich zájem, Později ve škole jím to tak snadno snadno jako v okamžik projeveného zájmu nemusí jít.  Když zvládnou psát, naváže na to automaticky zájem o čtení, což je období mezi 4,5 - 5,5 lety.

Jak děti podpořit?

 • povídejte si často, o různých tématech, věcech, pokud se vaše dítě zajímá např. o zvířata nebojte se jim dávat celé názvy jako např. kočka domácí, v tomto období se to naučí snadno a rychle, čtěte si pravidelně, mluvte jasně, nezdrobňujte a nešišlejte.

ŘÁD

18 měsíců až 4,5 roku

Představme si novorozence, který právě vstoupil do našeho světa, jak těžké to musí být, zorientovat se zde a přijmout zcela jiné prostředí, než do teď bylo bezpečné matčino lůno. Právě proto jsou pro dětí řád, pravidla, opakující se rituály důležité - vytváří v nich pocit bezpečí a důvěru v okolní prostředí, kde se snadněji zorientují. Současně si tak vytváří i vnitřní řád v jejich mysli.

Jak děti podpořit?

 • snažíme se něměnit domácí rutuály, např. usínání
 • změny v jejich pokojíčku, tak je děláme společně s nimi,

 • ukládáme hračky na stejná místa, kde je později mohou sami nalézt,

 • naše děti mají jiné tempo a žijí tímto okamžikem, tak když se rozhodneme jít s nimi na procházku, tak nikam nespěchejme, snažme se jim přizpůsobit.

POHYB

od narození do 4,5 let

Do pohybu řadíme rozvoj jemné a hrubé motoriky, učí se lézt, chodit,  obcházet nějaký nábytek atd. Dítě, které má doma schody si jistě mnohem lépe osvojí lezení vzhůru, proto řada dětí v bytech maminkám lezou po židlích a šplhají vzhůru, neb nemají možnost to trénovat někde jinde. Práce rukou a rozvoj jemné motoriky je velmi důležitý - možnost pracovat s drobnými předměty, dotýkat se různých povrchů, zastrkávat věci do děr, otáčet a ohmatávat různé tvary. Mezi pohyb se řadí také psaní, a proto je důležité se naučit psát do věku 4,5, později už děti k psaní nebudou mít tak silnou vnitřní motivaci.

Jak děti podpořit?

 • vytvořit jim doma nebo jinde prostředí, kde budou moci dostatečně lézt, plazit se, běhat, chodit, skákat, balancovat, přenášet předměty prázdné,
 • s vodou apod.,
 • umožnit jim práci s materiálem či pomůckami, které rozvíjí koordinaci oko - ruka,
 • chodit s nimi pravidelně do lesa, do parků, kde jim příroda nabízí nespočet možností k pohybovým aktivitám.

ZÁJEM O MALÉ PŘEDMĚTY

1 - 3 roky

Děti se fixují na velmi malé, drobné pro nás někdy přehlédnutelné věci. Ukazuje nám to, že řád a detail se v dětské mysli spojují dohromady. Je dobré sestoupit z naší dospělácké výšky na kolena a projít si okolí dítěte a zjistit, co jej může vyrušovat od jeho koncentrace v práci. Děti dokáží zhlédnout maličké stvoření (mraveneček, boruček aj) My dospělí jsme zahlceni myšlenkami a aktivitami, často si domýšlíme ze získaných zkušeností a těchto malých věcí si nevšímáme. Hlavním středem zájmu nějsou velké křiklavé věci. Dítě potřebuje přesnost, která je potřeba k vytvoření logického myšlení, proto se soustředí na drobnosti, kterých si dospělí někdy ani nevšimne.

Jak děti podpořit?

 • nabídnout hry či aktivity, kde se pracuje s malými drobnými a současně zajímavými předměty.

Vaše dítě může mít jistě své specifické senzitivní období, které jsme tu nezmínili. Např. období dinosauří mánie u chlapců, pečení a vaření u holčiček apod. Důležité je si uvědomit, že v tomto čase, kdy odhalíte tento zájem je dobré dětem nabízet obdobné aktivity a podpořit jejich touhu a chuť se v dané oblasti vzdělat.

SOCIÁLNÍ VÝVOJ

2,5 - 6 let

V tomto období děti vnímají vše, co se děje kolem nich, ale také v nich samotných. Zajímají se o tělesné pochody, potřeby. Proto je vhodné v tomto období děti seznamovat s pravidly chování.

Nespoléhejte tedy na to, že jsou teď malé a etiketu a pravidla chování je naučíte později, až budou větší - nebude to pak už středem jejich zájmu a budete to mít mnohem obtížnější.

Jak děti podpořit?

 • stolujte společně, snažte se dodržovat pravidla, která chcete, aby se Vaše děti později také naučili,

 • zavírejte dveře tiše,

 • mluvte na sebe polohlasem a nekřičte,

 • seznamte je se způsoby zdvořilého chování, které považujete za důležité.

Pedagogika M. Montessori je ucelený a propracovaný výchovně vzdělávací program. Má své principy, Jakmile některý odstraníme, stavba se sice nemusí zřítit, ale může se naklonit, popraskat a přestat být zcela bezpečná. Základní myšlenky Montessori metody, její principy, jsou provázané. Ačkoli je celý systém starší než sto let, vnímáme ho jako velmi nadčasový. Není nutné dogmaticky lpět na všech principech. Naopak, takový přístup by byl příliš omezující a mohl by dítěti nakonec spíše uškodit. Důležité je umět se přizpůsobit. Jak prostředí, ve kterém pracujeme, tak dětem. Ty samy nám dají najevo, když děláme něco špatně. Berme proto základní myšlenky jako doporučení.