Jak pracujeme 

V naší dětské skupině uplatňujeme alternativní metody práce s dětmi.  Alternativní vzdělávání je spojení užívané v různých významech - jeden z nejobecnějších říká, že se jedná o vzdělávání odklánějící se od hlavního proudu, někdy také nabízející dítěti různé cesty (alternativy) poznávání, či různá řešení problémů (úkolů) apod. Pojem alternativní má základ v latinském slově alter, což znamená druhý a předpokládá volbu jedné možnosti ze dvou a více eventualit.

Dítě si snadno zapamatuje:
 • 10% toho, co slyší
 • 15% toho, co vidí
 • 20% toho, co současně vidí i slyší
 • 40% toho, o čem diskutuje
 • 80% toho, co přímo zažije nebo dělá
 • 90% toho, co se pokouší naučit druhé

Pří práci s dětmi se řídíme principy Montessori pedagogiky a jijnými alternativními prvky:

"Pomoz mi, abych to dokázal sám."
Dítěti dáváme dostatečný čas a prostor pro samostatnou práci. Učitel je dítěti průvodcem, partnerem a vzorem. Neradí, nehodnotí, pomáhá dítěti až když o to dítě samo žádá.

 • Respektování senzitivních fází
  V každém období je dítě přirozeně naladěno k získávání určitých dovedností. Poznatky získané v tomto období jsou trvalé. Nevyužije-li se tato fáze, dítěti trvá naučení se dovednosti déle a s větší námahou.
 • Ruka je nástrojem mozku
  "Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mě to udělat a já pochopím". Pomůcky vycházejí z principu, že práce rukou je základem pro chápání věcí a jevů, pro rozvoj myšlení i řeči.
 • Svobodná volba práce
  Dítě má možnost samo ovlivňovat co bude dělat, s kým, a jak dlouho bude pracovat. Svobodná volba jde ruku v ruce se zodpovědností a respektováním pravidel.
 • Připravené prostředí
  Je takové uspořádání třídy, pomůcek a materiálů, které podněcuje dítě k samostatné práci.
 • Polarizace pozornosti
  Je maximální koncentrace na určitou činnost nebo práci. Pokud je dítě takto zaujato, nemá být vyrušováno a má mu být poskytnut dostatek času, aby mohlo práci samo dokončit.
 • Práce s chybou
  Chyby s námi žijí a mají svůj smysl. Chyba má být dítěti ukazatelem toho, co si ještě potřebuje procvičit či zopakovat. Chybu se dítě učí chápat jako běžný, přirozený projev v procesu učení, jako užitečnou součást řešení problémů a jako zdroj nových poznatků. Montessori materiály a pomůcky jsou připraveny tak, aby si dítě mohlo vždy samo zkontrolovat správnost řešení, najít a opravit chybu.
 • Věkově smíšené skupiny
  Takové uspořádání podporuje spolupráci, vzájemnou pomoc a inspiraci, ohleduplnost, trpělivost a získávání sociálních dovedností.

 Rozlišujeme 6 nejdůležitějších senzitivních období

 od narození do šesti let.

SMYSLOVÝ VÝVOJ

od narození - 5 let

Období je charakteristické tím, že si děti tříbí své smysly - rády ochutnávají, očichávají, hladí různé povrchy, poslouchají pozorně různé zvuky a vše samozřejmě sledují. Rozvíjí si všechny své smysly a to jim pomáhá v rozvoji kreativního a abstraktního myšlení do budoucna. M. Montessori uvádí, že dobře rozvinuté smyslové schopnosti pomáhají později dospělým v jejich profesi. Např. lékař při diagnóze využívá hmat, zrak, sluch i čich.

Jak děti podpořit?

 • ochutnávejte společně různé věci,
 • umožněte jim přivonět k různým květinám, popisujte zda, jsou to vůně libé či nelibé,
 • dotýkejte se různých povrchů,
 • poslouchejte různé druhy hudby a zaměřujte se na zajímavé zvuky.

JAZYK

od narození do 6 let

Jedno z nejdelších senzitivních období. Dítě se naučí vydávat zvuky, mluvit, zajímá se o písmena. Děti udělají neuvěřitelný pokrok - dochází k obrovskému nárůstu slovní zásoby, kdy se děti neustále vyptávají otázkou proč. Zjišťují co, jak funguje kolem nich. Naučí se velmi snadno také druhý jazyk, neučí jen slova a stavbu věty, ale také akcent. V období mezi 3,5 - 4,5 let děti projevují zájem o psaní. Pro nás to může být příliš, ale dětem odpovíme na jejich zájem, Později ve škole jím to tak snadno snadno jako v okamžik projeveného zájmu nemusí jít.  Když zvládnou psát, naváže na to automaticky zájem o čtení, což je období mezi 4,5 - 5,5 lety.

Jak děti podpořit?

 • povídejte si často, o různých tématech, věcech, pokud se vaše dítě zajímá např. o zvířata nebojte se jim dávat celé názvy jako např. kočka domácí, v tomto období se to naučí snadno a rychle, čtěte si pravidelně, mluvte jasně, nezdrobňujte a nešišlejte.

ŘÁD

18 měsíců až 4,5 roku

Představme si novorozence, který právě vstoupil do našeho světa, jak těžké to musí být, zorientovat se zde a přijmout zcela jiné prostředí, než do teď bylo bezpečné matčino lůno. Právě proto jsou pro dětí řád, pravidla, opakující se rituály důležité - vytváří v nich pocit bezpečí a důvěru v okolní prostředí, kde se snadněji zorientují. Současně si tak vytváří i vnitřní řád v jejich mysli.

Jak děti podpořit?

 • snažíme se něměnit domácí rutuály, např. usínání
 • změny v jejich pokojíčku, tak je děláme společně s nimi,

 • ukládáme hračky na stejná místa, kde je později mohou sami nalézt,

 • naše děti mají jiné tempo a žijí tímto okamžikem, tak když se rozhodneme jít s nimi na procházku, tak nikam nespěchejme, snažme se jim přizpůsobit.

POHYB

od narození do 4,5 let

Do pohybu řadíme rozvoj jemné a hrubé motoriky, učí se lézt, chodit,  obcházet nějaký nábytek atd. Dítě, které má doma schody si jistě mnohem lépe osvojí lezení vzhůru, proto řada dětí v bytech maminkám lezou po židlích a šplhají vzhůru, neb nemají možnost to trénovat někde jinde. Práce rukou a rozvoj jemné motoriky je velmi důležitý - možnost pracovat s drobnými předměty, dotýkat se různých povrchů, zastrkávat věci do děr, otáčet a ohmatávat různé tvary. Mezi pohyb se řadí také psaní, a proto je důležité se naučit psát do věku 4,5, později už děti k psaní nebudou mít tak silnou vnitřní motivaci.

Jak děti podpořit?

 • vytvořit jim doma nebo jinde prostředí, kde budou moci dostatečně lézt, plazit se, běhat, chodit, skákat, balancovat, přenášet předměty prázdné,
 • s vodou apod.,
 • umožnit jim práci s materiálem či pomůckami, které rozvíjí koordinaci oko - ruka,
 • chodit s nimi pravidelně do lesa, do parků, kde jim příroda nabízí nespočet možností k pohybovým aktivitám.

ZÁJEM O MALÉ PŘEDMĚTY

1 - 3 roky

Děti se fixují na velmi malé, drobné pro nás někdy přehlédnutelné věci. Ukazuje nám to, že řád a detail se v dětské mysli spojují dohromady. Je dobré sestoupit z naší dospělácké výšky na kolena a projít si okolí dítěte a zjistit, co jej může vyrušovat od jeho koncentrace v práci. Děti dokáží zhlédnout maličké stvoření (mraveneček, boruček aj) My dospělí jsme zahlceni myšlenkami a aktivitami, často si domýšlíme ze získaných zkušeností a těchto malých věcí si nevšímáme. Hlavním středem zájmu nějsou velké křiklavé věci. Dítě potřebuje přesnost, která je potřeba k vytvoření logického myšlení, proto se soustředí na drobnosti, kterých si dospělí někdy ani nevšimne.

Jak děti podpořit?

 • nabídnout hry či aktivity, kde se pracuje s malými drobnými a současně zajímavými předměty.

Vaše dítě může mít jistě své specifické senzitivní období, které jsme tu nezmínili. Např. období dinosauří mánie u chlapců, pečení a vaření u holčiček apod. Důležité je si uvědomit, že v tomto čase, kdy odhalíte tento zájem je dobré dětem nabízet obdobné aktivity a podpořit jejich touhu a chuť se v dané oblasti vzdělat.

SOCIÁLNÍ VÝVOJ

2,5 - 6 let

V tomto období děti vnímají vše, co se děje kolem nich, ale také v nich samotných. Zajímají se o tělesné pochody, potřeby. Proto je vhodné v tomto období děti seznamovat s pravidly chování.

Nespoléhejte tedy na to, že jsou teď malé a etiketu a pravidla chování je naučíte později, až budou větší - nebude to pak už středem jejich zájmu a budete to mít mnohem obtížnější.

Jak děti podpořit?

 • stolujte společně, snažte se dodržovat pravidla, která chcete, aby se Vaše děti později také naučili,

 • zavírejte dveře tiše,

 • mluvte na sebe polohlasem a nekřičte,

 • seznamte je se způsoby zdvořilého chování, které považujete za důležité.