DĚTSKÁ SKUPINA

Dětskou skupinu s názvem "Miniškolka Animáček", provozuje nezisková organizace AUCTOR, z.s., IČ: 22 841 865. Projekt reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015974 je spolufinancován Evropskou unií a navazuje na již ukončený projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006681.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě a zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi. 

Miniškolka Animáček zajišťuje péčei o dětí předškolního věku dle zákona č. 247/2014 Sb., O poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, v platném znění, a to na adrese Keltičkova 1298/62, 710 00 0strava - Slezská Ostrava. 

Kapacita Miniškolky Animáček je maximálně 12 dětí ve věku 2 - 6 let.

Podmínky pro přijetí do dětské skupiny:

  • potvrzení od lékaře o řádném nebo individuálním očkování
  • potvrzení alespoň jednoho rodiče o zaměstnání/studiu/rekvalifikaci/vedení na úřadu práce, OSVČ

Pro přijetí dítěte je nutné dodržet § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který stanovuje, že zařízení poskytující péči o děti předškolního věku v denním režimu mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Služba péče o dítě v dětské skupině je službou evidovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí. Evidence zajišťuje splnění základních požadavků na kvalitu služby.

Dokumenty